شعر و نقش آن در جامعه
43 بازدید
محل نشر: دانشگاه تهران » زمستان 1381 - شماره 164 »(22 صفحه - از 161 تا 182)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از جمله هنرهای بشری تجلّی آرمان‏های او در قالب نظم الفاظ می‏باشد. این هنر دیرپا و کهن از عهده هر فرد و شخصی برآورده نیست بلکه موهبتی است الهی که افراد معدودی از آن برخوردار می‏باشند. در گذشته دیر به عنوان بهترین یا تنها وسیله تبلیغاتی افراد و گروه‏ها و حکام و تجار به کار گرفته شده و شاعر مانند عکاس طبق درخواست‏ها، ایده داعیان را در قالب الفاظ منعکس می‏کرده است. برخی طالب هجو افراد بودند و برخی خواهان تشبیب اشخاص و عده‏ای هم می‏خواستند که از آن‏ها تعریف و تمجید شود. شعرا به عنوان ابزار تبلیغاتی دو گونه عمل می‏کردند: دسته‏ای تنها در مسیر خوب و خوبی‏ها شعر می‏سرودند؛ مانند فرزدق و دعبل و کمیت و سعدی و حافظ و امثال آن‏ها و دسته‏ای هم مقیّد نبوده بلکه تابع اوضاع و احوال شخصی و دیگران بودند و کاسبانه شعر می‏گفتند. اسلام حساب شاعران مؤمن و معتقد را از سایر شعرا، جدا کرده، ما در این نوشتار کوشیده‏ایم شعر و تاریخ و تأثیر و اقسام و احکام آن را به اندازه ظرفیت مقاله بیان نماییم. واژه‏های کلیدی: تاریخچه شعر و شاعری، اثرات شعر، اقسام شعر و شعرا، شعرا بر پیامبر، حکم فقهی شعر...